Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jednatel: Kateřina Šedová

Garse, s.r.o.

Komunardů 1126/33, 170 00 Praha
 IČO: 28396049 

Email: katka.cernohousova@email.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem společnost Garse, s.r.o., sídlem Komunardů 1126/33, 170 00 Praha, IČO 28396049
(dále jen „správce“) pro:

 

1.   marketingové účely správce, tj. zejména nabízení zboží a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, zboží, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.

 

2.   účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

 

3. uzavírání kupní smlouvy při zakoupení online programu u či poradenství.

 

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10 let ode dne jeho udělení.

 

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.

 

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem.

 

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů).

 

Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.